วงเวียนรัฐประหาร

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มีการรัฐประหารในประเทศไทยแล้วทั้งหมด 13 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันโดยเฉลี่ย 
ประเทศไทยปราศจากรัฐประหารเป็นระยะเวลานานที่สุด และสั้นที่สุด 


ระยะเวลานับจากรัฐประหาร พ.ศ. 2557

ระยะเวลาระหว่างรัฐประหารแต่ละครั้งจนถึงปัจจุบันแสดงได้ตามแผนภูมิด้านล่างดังนี้
หมายเหตุ: หนึ่งปีมี 365 วัน หนึ่งเดือนมี 30 วัน
แหล่งข้อมูล: วิกิพีเดีย
© 2014 บุญมีแล็บ | boonmeelab@gmail.com